(56) 451 24 01 sekretariat@zgklasin.pl

Produkcja i dostarczanie ciepła do ogrzewania budynków oraz podgrzanie ciepłej wody do celów użytkowych

Eksploatacja sieci wodno - kanalizacyjnej w tym dostarczanie wody pitnej i oczyszczanie ścieków

Administrowanie i zarząd gminnymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz nieruchomościami

Dokonywanie remontów budynków

Wywóz nieczystości płynnych

Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Łasinie

Uczestnictwo w akcji zimowej

Ogłoszenia

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 1 regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Łasin informuje, iż od 1 stycznia 2022 r. odpady komunalne będą przyjmowane na terenie PSZOK wyłącznie po okazaniu aktualnego dokumentu tożsamości. 


 

Projekt „Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Zawdzie”

o wartości 2 972 551,30 PLN został

zrealizowany w latach 2020-2021

przy wsparciu finansowym WFOŚiGW W Toruniu.


 

Projekt „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin”

Wartość przedsięwzięcia: 3 937 357,75 PLN

Pożyczka z NFOŚiGW: 1 089 859,00 PLN


 

Stawki za utylizację płynnych odpadów komunalnych

Stawki obowiązujące od 16 maja 2022 r.

Informacja dot. przebudowy i rozbudowy gminnej stacji wodociągowej w Zawdzie.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Zawdzie” mająca na celu poprawę małej infrastruktury wodno-ściekowej poza obszarem aglomeracji Łasin, poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Zawdzie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o. o.

Z dniem 31 grudnia 2018 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Łasin nr XLII/289/2018 z dnia 29.05.2018 r.

w wyniku przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego poprzez likwidację powstała spółka

prawa handlowego pn.: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki oraz przejęła należności i zobowiązania

zlikwidowanego zakładu budżetowego.