(56) 451 24 01 sekretariat@zgklasin.pl

Historia powstania spółki

Dnia 6 grudnia 1991 r. Zarząd Miasta i Gminy Łasin wystąpił do Wojewody Toruńskiego o wyrażenie zgody na przekształcenie Przedsiębiorstwa – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łasinie i utworzenie jednostki działającej na zasadach gospodarki pozabudżetowej w formie zakładu budżetowego.
Pozytywna decyzja Nr GP.II.7220/3856/91 zapadła w dniu 20 grudnia, a już 23 grudnia Rada Miasta i Gminy Łasin przyjęła uchwałę Nr VIII/45/91 w sprawie przekształcenia organizacyjnego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakład budżetowy pn. Zakład Gospodarki Komunalnej.
W początkowym okresie funkcjonowania zakład wykonywał zadania własne gminy w zakresie użyteczności publicznej a należały do nich:
– wywóz nieczystości stałych,
– utrzymanie składowiska odpadów w Szczepankach,
– prowadzenie cmentarza komunalnego,
– konserwacja zieleni miejskiej,
– administrowanie zasobami mieszkaniowymi,
– remonty i konserwacja substancji mieszkaniowej,
– wykonywanie innych prac zleconych przez Zarząd Miasta i Gminy.

W kolejnych latach wraz z przejęciem zadań od:
1.Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grudziądzu,
2.Wojewódzkiego Zarządu Usług Wodnych w Grudziądzu,
3.Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Grudziądzu,
nastąpił rozwój struktury zakładu w zakresie energetyki cieplnej oraz wodociągów i kanalizacji.
Zakład podjął również wyzwania związane z procesami inwestycyjnymi ( budowa sieci wodociągowych, obiektów oświatowych, mieszkalnych, przepompowni i oczyszczalni ścieków, prac drogowych ).

Z dniem 31 grudnia 2018 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Łasin nr XLII/289/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w wyniku przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego poprzez likwidację powstała spółka prawa handlowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki oraz przejmuje należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego.