(56) 451 24 01 sekretariat@zgklasin.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 4 – Oświadczenie – grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 – Wykaz robót
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 8 – Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Załącznik nr 9 – Projekt umowy
Zał. 1 do umowy – KARTA GWARANCJI
Załącznik nr 10 – Projekt budowlano-wykonawczy
Załącznik nr 10 – Przedmiar robót
Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 10 – Rysunki
WYJAŚNIENIE I Z DNIA 28.03.2019 R.