(56) 451 24 01 sekretariat@zgklasin.pl
 
Wyjaśnienie I
Zmiana SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
Zmieniony przedmiar robót PDF
Zmieniony przedmiar robót ATH
Rysunki uzupełniające
Projekt budowlany – poprawiony
Sprawozdanie z badań
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
OGŁOSZENIE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 4 – Oświadczenie – grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 – Wykaz robót
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 9 – Projekt umowy
Załącznik 1 do umowy – KARTA GWARANCJI
Załącznik nr 10:
Przedmiar robót PDF
Przedmiar robót ATH
Projekt budowlany – opis techniczny
Specyfikacja techniczna
Rysunki