(56) 451 24 01 sekretariat@zgklasin.pl
 
Rysunek nr 7 – poprawiony
Rysunek nr 11 – poprawiony
Przedmiar robót ATH – poprawiony
Przedmiar robót ATH – poprawiony II
Przedmiar robót ATH – poprawiony III
Przedmiar robót PDF – poprawiony
Przedmiar robót PDF – poprawiony II
Przedmiar robót PDF – poprawiony III
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ II
Zmiana SIWZ III
Wyjaśnienie IV SIWZ
Wyjaśnienie V SIWZ
Wyjaśnienie VI SIWZ
Wyjaśnienie I SIWZ
Wyjaśnienie II SIWZ
Wyjaśnienie III SIWZ
Zmieniona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 4 – Oświadczenie – grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 – Wykaz robót
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 8 – Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Załącznik nr 9 – Projekt umowy
Załącznik 1 do umowy – KARTA GWARANCJI
Załącznik nr 10:
Przedmiar robót
Projekt budowlany – opis techniczny
Specyfikacja techniczna
Rysunki